Địa chỉ: Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: +84905595305

Email: minhhau305@gmail.com

Website: www.jirist.net